1. ÚVOD

Predstava prespávania pod betónovými schodmi alebo v kanáloch je desivá, ale príbehy niektorých mladých ľudí o tom svedčia. Aj oni mali pred tým domov,  rodičov, niektorý štúdia na strednej alebo vysokej škole a mnoho iných veci, ale krehká je hranica medzi štandardným životom a živorením.

Cieľom ľudského rozvoja je rozširovať  šance a príležitosti pre každého jedinca. Nemožno však prehliadať, že pre mnohých mladých ľudí na Slovensku  je táto šanca obmedzená,  vyplýva to z rôznych príčin akým sú napr. chudoba, chyby rodičov, nerozvážne správanie sa mladých ľudí, zlé rodinné zázemie alebo rodičia nemôžu či nechcú podať pomocnú ruku, problémy s alkoholom či gemblerstvom a mnoho iných príčin pre ktoré mladí ľudia ostávajú bez domova. Tieto príčiny majú za dôsledok oveľa ťažší priebeh osamostatňovania sa.  Mnohí  z nich a  predovšetkým absolventi z  detských domovou kráčajú  cez prekážky, na ktoré ich nikto nepripravoval. Učia sa prežiť a pomáhajú si ako vedia v situáciách ktoré sú často nad ich sily. Títo mladí ľudia vstupujú do života na jednej strane s obavami, na strane druhej s odhodlaním a presvedčením, že sa dokážu úspešne zaradiť do občianskeho života a nebudú žiť ako ich predchodcovia. Vo väčšine prípadov je však realita úplne  iná. Odrazu sa musia postarať sami o seba. Nie je to také ľahké, ako si to predstavovali. Mnohým z nich to nevyjde a ich sny sa rozplynú na ulici či vo väzení. Dievčatá hľadajú východisko zo svojej neutešenej situácie v prostitúcii, kde sú však len veľmi lacným terčom pre pasákov, ktorí ich naučia ešte aj drogovať. Väčšinu odsúdených oddelenia výnimočných trestov v Ilavskej väznici pochádza z nefunkčných rodín a nemalé percento z nich prežilo detstvo v ústavoch.  Keď majú šťastie a stretnú sa s človekom, ktorý sa im chce stáť blízkym a prijať ich takých aký sú, ak majú to šťastie a dostávajú primerane odozvy na svoje úsilie, majú šancu postupné nájsť svoju cestu a nadobudnúť reálny obraz o sebe, svojich schopnostiach a možnostiach. Keď však žijú v podmienkach, ktoré im poskytujú len slabú ľahostajnú alebo negatívnu odozvu nemajú základ, ktorý by im umožnil zorientovať sa, spoznávať a prijať svoje reálne predpoklady a možnosti.

Osudy týchto mladých ľudí nám nie sú ľahostajné.  Preto chceme aj my reagovať na ich potreby. Dlho sme rozmýšľali a pýtali sme sa, ako  pomôcť týmto mladým ľuďom?  Odpoveďou na naše otázky je projekt Ranč Emanuel.

 

2. KTO SME?

 

Sme Občianske združenie s názvom Ranč Emanuel (Zákon o združovaní občanov - Zákon č. 83/1990 Zb.), ktoré oficiálne vzniklo 17.12.2008 riadnou registráciou na Ministerstve vnútra SR za účelom poskytovania pomoci mladým ľuďom, ktorí sa dostali do problémovej situácie v súvislosti so svojim sociálnym statusom. Naša organizácia pracuje na kresťanských princípoch a jej základom je otvorenosť pre všetkých  a to bez rozdielu veku, rasy, národnosti, náboženského vyznania, politickej príslušnosti, alebo vzdelania.

K vytvoreniu občianskeho združenia ako takého, predchádzala túžba pomáhať sociálne znevýhodneným mladým ľuďom (t.j.sirotám, polosirotám, mladým ľuďom s rozvrátených a dysfunkčných rodín, so sociálne znevýhodnených rodín, týraným mladým ľuďom, mladým dospelým po ukončení ústavnej starostlivosť, drogovo závislým po ukončení liečenia a pod.) Samozrejme bolo to obdobie úvah, debát porád a rôznych sedení, ktorých nosnou témou rozhovoru bolo, ako najlepšie pomôcť týmto znevýhodneným skupinám. Základným prameňom práva, z ktorého predovšetkým vychádza povinnosť pomáhať ohrozeným skupinám obyvateľstva je Ústava Slovenskej republiky, ktorá vychádza z Listiny základných ľudských práv a slobôd. V článku 39 ods. 2 ustanovuje, že „každý, kto je v hmotnej núdzi, má právo na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných podmienok." (Ústava SR, Z. č. 460/1992 Zb., čl. 39, ods. 2)

Túžba pomáhať tým najbiednejším nás vedie k vytvoreniu a následnej realizácií tohto projektu. Týmto projektom chceme reagovať na potreby cieľových skupín a tiež uskutočniť to, čo sme si predsavzali ako občianske združenie Ranč EMANUEL t.j. poskytovať pomocnú ruku tým, ktorý si sami pomôcť nemôžu, tým ktorých bieda pritlačila na samotne dno. Ak cieľové skupiny nepodchytíme my a nepomôžeme im v čas, podchytí si ich ulica a môžu skončiť ako závislý bez zmyslu života.

 

 

3. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

 

Náš sen, ku ktorému sa snažíme deň za dňom približovať, má podobu  sebestačného života na Ranči Emanuel, ktorý sa bude nachádzať na rodinnej ekofarme, ktorá rešpektuje potreby a zákonitosti prírody tak, aby sme sa vzájomne s prírodným prostredím dopĺňali. V tomto dome na pol ceste chceme  poskytovať  sociálne služby podľa Zákona č. 448/2008 Z.z.  na určitý čas fyzickej osobe. V dome na pol ceste nájdu tu domov 10 chlapci vo veku 18-27 rokov, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.

Pôjde o integrovaný systém školy, práce, voľného času a viery. Chceme vytvoriť centrum formačných aktivít, priestor pre vzdelanie, šport, zábavu, sebarealizáciu atď. Budeme dávať do súladu estetické a duchovné hodnoty, podporovať aspiráciu a pocity, rozvíjať komunikačný náboj s množstvom vibrácií, čím si získame myseľ i srdce mladého človeka a tak prispejeme k harmonickému a všestrannému rozvoju  jeho osobnosti.

Na Ranči Emanuel chceme vytvoriť a preferovať rodinné prostredie.  Rodinnosť, ktorá pomôže vytvoriť prostredie spoločné prežívaného života a záujmov, spontánnosti a veselosti. Skutočné rodinné prostredie v ktorom naši mladí budú nachádzať odpovede na základne potreby súvisiace s rozvojom ich osobnosti - na potrebu istoty, dôvery, aktívnej socializácie, stability a rovnováhy, iniciatívnosti a autonómie, na potrebu identifikovať sa so vzormi. Ako v každej rodine, aj tu popri pravidlách, zvykoch a tradíciách bude výrazne pôsobiť ľudskosť, radosť z prežívania skúsenosti, dôvera, tolerancia prechodných a príležitostných skutočnosti.

Chceme, aby Ranč Emanuel fungoval ako  integrálne a výchovné  prostredie pre cieľovú skupinu. Vychovávatelia sa budú zaujímať o mladého človeka po celý deň, vnímať ho ako celok  a ponúknu mu možnosť  harmonický  rozvinúť svoje vlastnosti aj záujmy. Chceme,  aby Ranč Emanuel bol pre mladých ľudí prostredím špeciálne vytvoreným pre rozvoj celej ich osobnosti.

Ranč Emanuel sa stane  pre sociálne slabých mladých ľudí školou, ihriskom, domovom, dielňou, rodinou, teda komplexným systémom výchovy.

Jeho cieľom bude nielen predchádzať  rôznym formám utláčania mladých v dôsledku hmotnej či mravnej chudoby, ale aj presadzovať autentickú emancipáciu tých najbiednejších  a opustených a prostredníctvom práce a vzdelania ich pripraviť na návrat do spoločnosti.

 

 

4. CIEĽOVÉ SKUPINY

 

Cieľovou skupinou projektu sú fyzické osoby,  chlapci  vo veku od 18 do 27 rokov ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením, alebo je obmedzená ich schopnosť sa spoločensky začleniť  a samostatne riešiť svoje problémy (Zákon o sociálnych službách, 2§ zákona č. 448/2008)

Vstup do reálneho života je pre každého človeka veľmi náročným krokom . Nakoľko v našom prípade ide o špecifickú skupinu chlapcov, ktorí sú v značnej miere determinovaní a ovplyvnení vlastnou životnou históriou z detstva. Majú značné hendikepy v rôznych oblastiach. Ide hlavne o sociálne zručnosti, bežné životné návyky, ktoré si musia osvojiť, aby mohli po ukončení procesu fungovať autonómne.  Majú tiež problém zorientovať sa vo svete, nevedia si manažovať financie, sú dezorientovaní v styku s úradmi i v sociálnych vzťahoch, mnohokrát sa nevedia podriadiť autoritám.  Proces osamostatňovania takýchto mladých ľudí a vstup do "dospelosti" patrí k jedným z najproblematickejších etáp života človeka vôbec. Je nutné venovať im zvýšenú pozornosť, pretože pre väčšinu z nich je tento prechod ťažký aj preto, že nevedia  na koho sa môžu obrátiť, nepoznajú svoje práva a nie sú dostatočne sebaistí, aby sa sami dokázali zorientovať v situácii.  Majú veľké  problémy so  začleňovaním sa do spoločnosti.Ukazuje sa, že schopnosť adaptácie týchto mladých ľudí na samostatný život je mimoriadne komplexný problém. Vidíme dôležitosť budovať sociálne zariadenia, ktorých je na Slovensku veľmi málo, ale sú veľmi dôležité pre život týchto mladých ľudí.

 

 1. Primárna cieľová  skupina

 

Mladí dospeli po ukončení ústavnej starostlivosti, siroty, polosiroty, mladí z rozvrátených a disfunkčných rodín, mládež zo sociálne slabých rodín, mladí ľudia bez domova, jednotlivci z rodín v kríze, mladí  ľudia bez domova s mentálnou zaostalosťou.

 

 1. Sekundárna cieľová skupina

 

 • Naši zamestnanci,  ktorým chceme vytvoriť vhodné podmienky pre prácu a tak  rozvíjať ich osobnosť  v plnom slova zmysle. Chceme im pomôcť vytvoriť všetky vhodne podmienky pre ich rozvoj osobnosti zručnosti, vedomosti..., aby mohli byť dobrými vychovávateľmi chlapcov v našom zariadení.
 • Ľudia z okolia najmä tí najchudobnejší, ktorým by sme chceli pomôcť v rámci pracovnej terapie.
 • Chceli by sme čas investovať taktiež do prevencie. Robiť rôzne akcie zamerané na prevenciu pre deti, mladých, rodín... .Najme mladí ľudia budú mať možnosť na našom ranči si zahrať rôzne športový hry...  Chceli by sme pre nich robiť rôzne akcie zamerane na prevenciu, aby neskončili na ulici.

 

 

 

 

 

 

5. CIELE PROJEKTU

 

Hlavným cieľom projektu je vybudovať s čo najprirodzenejším rodinným prostredím ranč, s názvom Ranč Emanuel, ktorý bude slúžiť ako dom na pol ceste, pre 10 mladých dospelých mužov, ktorých chceme vychovávať a sprevádzať na určitom úseku ich života, aby sa naučili  byť samostatnými, sebavedomými, zodpovednými, znalými svojich práv a sebaistými minimálne do takej miery, aby sa o seba dokázali postarať  sami s následnou úspešnou integráciou do spoločnosti. Chceme im pomáhať pri získavaní sociálnych schopnosti a návykov. Vybudovať v nich trvalé pracovné a povinnostné návyky a zručnosti a pomôcť im pri vytvorení vlastného zázemia.

 

Výchova sama o sebe sa vzťahuje predovšetkým na vnútorné a osobné aspekty rozvoja mladého človeka,  na vnímanie vlastnej osobnej identity a vlastných skutočných schopnosti, na schopnosť prevziať mravnú a občiansku zodpovednosť. Tomu však predchádza uspokojenie základných životných potrieb. To znamená zabezpečenie stravy, oblečenia, istoty, strechy nad hlavou, možnosť študovať a pracovať.

 

Špecifické  ciele Projektu a Ranča Emanuel vychádzajúce s hlavného cieľa

 

 1. Pomôcť klientom pri získaní sociálnych zručností a návykov
 2. Pomoc pri vybudovaní trvalých pracovných a povinnostných návykov a zručnosti
 3. Pomoc pri vytvorení vlastného zázemia
 4. Pomoc rozvíjať vedomie vlastnej hodnoty, zvyšovaním úspešnej sebarealizácie
 5. Pomoc rozvíjať tímovú spoluprácu prostredníctvom tréningov zážitkového učenia
 6. Vytvoriť efektívne spôsoby spolupráce v tvorivej dielni, rešpektovať a rozvíjať špecifické obdarovania osobnosti a kreativitu v praxi
 7. Vytvoriť vhodné  podmienky na Ranči Emanuel tak, aby mladý človek  rozvíjal čo najviac aspektov osobnosti.
 8. Pomôcť klientom zaradiť sa do plnohodnotného života v spoločnosti
 9. Poskytnúť účinnú a komplexnejšiu podporu sociálnej integrácie našich klientov
 10. Poskytnúť klientom komplexný balík služieb obsahujúci školenia, kurzy, poradenstvo a pomoc pri hľadaní si zamestnania s dôrazom na individuálny prístup.
 11. Napomôcť začleňovaniu na trh práce u osôb, ktoré majú minimálne pracovné skúsenosti.
 12. Poskytovanie sociálnej, materiálnej, zdravotnej a duchovnej pomoci.
 13. Formou voľno časových aktivít a cieleného vzdelávania pomáhať mladým ľuďom rozšíriť ich životný obzor a nájsť svoje miesto v tomto svete
 14. Evanjelizačným spôsobom prebudiť duchovný život mladých ľudí a pomáhať im v tomto živote aj duchovne rásť a napredovať
 15. Podporovať sebavedomie a zdravý vnútorný rast klientov

 

 

 

 

 

 

 

 

                

6. PRACOVNÍCI DOMU NA POL CESTE

 

Mgr. Lucia Mikurdová:

Je riaditeľkou Ranča Emanuel a zároveň tiež štatutárnou zástupkyňou Občianskeho združenia Ranč Emanuel.

Narodila sa30.11.1982 v Kežmarku a však mladosť so svojimi dvoma súrodencami prežila v Poprade. V súčasnosti so svojím manželom a dvoma detičkami žije v Škótsku GB.

Po maturite v odbore Ekonómia vo Svite v roku 1997 sa rozhodla pre Prešovskú univerzitu, filozofickú fakultu odbor Sociálna práca, ktorú úspešne ukončila v roku 2002.

V roku 1998 sa stala jednou z hlavných animátoriek saleziánskeho oratória Úsmev v Poprade. Svoj súcit hlavne s najbiednejšími sa prejavil aj v jej túžbe po misijnej činnosti ktorú v roku 2002 uskutočnila ako misijná dobrovoľníčka na Ukrajine. Popri štúdiu na VŠ pracovala v Dome Božieho Milosrdenstva v Ľubici. Ústav sa venuje mladým i starším ženám, ktoré stratili azda to najzákladnejšie na čo má právo každý človek, strechu nad hlavou, teplo rodinného krbu... Sú to ženy často z ulice a  detských domovov. Tento inštitút spadá pod správu Mariána Kuffu, farára v Žakovciach, ktorý tam robí veľké dielo s ľuďmi bez domova, pripútanými na lôžko, bývalými väzňami, prostitútkami, mladými z detských domovov... Aj preto sa Lucia po ukončení univerzity rozhodla naďalej pracovať pre sociálne slabších ľudí prostredníctvom domu na polceste Ranč Emanuel, ktorý sa spolu s manželom Marekom rozhodli vybudovať.

 

Marek Mikurda:

Je Zástupcom  Riaditeľa Ranča Emanuel a štatutárnym zástupcom Občianskeho združenia Ranč Emanuel.

Narodil sa 30.11.1986 v Poprade. Je najstarší z piatich detí, Nádherný kraj v ktorom vyrastal mu od malička vštepoval lásku k prírode, k horám a hlavne k ľuďom, čo neskôr vyvrcholilo v práci animátora v saleziánskom stredisku vo Poprade - Veľkej. Už od mladých rokov svojho života sa venoval mládeži. Po ukončení SOU stavebnom  v Poprade s maturitou sa vo veku 20 rokov  dostal do rómskeho pastoračného centra, so sídlom v rómskej osade v Krížovej Vsi ako dobrovoľník, kde ďalej rozvíjal svoje talenty a pomáhal tým ktorí jeho pomoc privítali. Táto práca s chudobnou mládežou ho napĺňala až do takej miery, že v jeho hlave a hlavne v jeho srdci vznikla  myšlienka vybudovať ranč s názvom Emanuel pre opustenú a chudobnú mládež. Pravé tejto mládeži chce zasvätiť svoj život spolu so svojou manželkou. V budúcnosti plánuje študovať na vysokej škole Sociálnej prací ako externý študent.

 

7. MOTIVÁCIA ŽIADATEĽA

 

Našou motiváciou pre tento projekt je pomoc konkrétnym znevýhodneným mladým ľuďom.

Zariadení nášho typu je veľmi málo, no potreba umiestnenia mladých ľudí je značná. Aj v dnešnej dobe na mnohých miestach sveta, ale i na Slovensku sa nachádzajú mladí ľudia v hmotnej, morálnej i duchovnej biede. Na týchto miestach  hmotnej, morálnej, duchovnej biedy sa nachádzajú mladí ľudia v rozkvete síl, bystrého umu, dobrého srdca, schopný byť potechou rodín a pýchou vlasti a predsa sú opustení, odstrkovaní a potupovaní spoločnosťou.

 Mladí ľudia zo sociálne slabých skupín potrebujú sprevádzanie, nevedia sa sami bez pomoci začleniť do života.  Ak vychovávaný, na ceste k dospelosti a osamostatňovaniu, nemá po svojom boku niekoho, kto by ho ochránil a sprevádzal, nemá istotu, že smeruje k zrelosti a tak prepadne strachu.

Klienti ktorí budú k nám prichádzať, potrebujú pomoc začleniť sa do života. Ak sa im tejto pomoci nedostáva, končia na ulici ako bezdomovci. Kvôli tomu, že pochádzajú z prostredia, kde sa im nikto systematicky nevenoval, nedal im citové ani existenčné zázemie, nedostali šancu sa do života zapojiť. Ich možnosť plnohodnotnej existencie je malá aj preto, lebo sa neorientujú v životnej realite, mnohokrát nemajú žiadne, alebo len minimálne pracovné a povinnostné návyky, nemajú vzťah k práci ani zručnosti. Toto všetko ich znevýhodňuje oproti ostatným. Takisto sú sociálne dezorientovaní, bez akéhokoľvek zázemia a podpory. My im ho chceme poskytnúť a cez vzťahy im dať pozitívnu motiváciu pre život.

 

8. DOM NA POL CESTE

 

Druh sociálneho zariadenia:    Dom na pol ceste- Zbierka Zákonov č. 448/ 2008 , §27.

 

Kapacita:                                   10 ľudí

Klienti:                                       chlapci vo veku od 18 – 29 rokov

 

Dĺžka pobytu:                            0 – 4 rokov

 

 

Dom na pol ceste tvorí základ Ranča Emanuel. Tento dom na pol ceste chceme vybudovať s menším počtom cieľových skupín, čím dosiahneme zvýšenie  kvality poskytovania sociálnych služieb.  Dom na pol ceste rodinného typu poskytne  našim klientom komplexné služby podľa                Zákona č.195/1998 Zúz. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

V dome na pol ceste chceme spolu s ubytovaním poskytovať sociálne služby, sociálne poradenstvo a prevenciu, rôzne terapie, individuálnu a skupinovú prácu. Bude im poskytovaná  administratívna, duchovná a sociálna pomoc a asistencia. V prípade potreby im bude  poskytovaná taktiež odborná činnosť zameraná na odstránenie alebo zmiernenie porúch psychického, osobnostného  a sociálneho vývinu.

Okrem iného im tiež chceme pomôcť pri získavaní vyššieho vzdelania a zručnosti.

Všetky tieto odborné, obslužné i ďalšie činnosti a služby chceme zamerať na získanie návykov, zručnosti a schopnosti klienta potrebných na vstup do samostatného života. Dom na pol ceste poskytne cieľovým skupinám komplexnú starostlivosť.

Klienti sa budú pod vedením zodpovedného pracovníka učiť všetkým domácim prácam nevyhnutným pre život ako sú varenie, pranie, hospodárenie s peniazmi a pod., aby raz mohli žiť plnohodnotný život.

 

 

9. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 

Ubytovanie

V dome na pol ceste  chceme podľa Zbierky Zákonov č. 448/ 2008 Z. §27 poskytovať ubytovanie cieľovým skupinám, presnejšie  pôjde o pobytovú formu sociálnej služby podľa §13,  č. 448/2008,  odsek 5.  Toto ubytovanie bude poskytované  na dobu určitú - 4 rokov ale táto doba bude môcť byť predlžená v prípade potreby 2 krát po jednom roku.

 

 

Sociálne služby

S ubytovaním bude  spojené  poskytovanie  sociálnych služieb. Sociálne služby budeme poskytovať  podľa Zákona č. 448/2008 Zúz. o sociálnych službách a tiež budeme poskytovať ďalšie prospešné služby podľa platnej legislatívy cieľovým skupinám, bez rozdielu rasy, národnosti, náboženského vyznania, politickej príslušnosti, alebo vzdelania.

 

Individuálna práca

Naše prístupy v práci s klientom predovšetkým staviame na atmosfére prijatia (v rámci rodinných vzťahov zamestnancov), akceptovania jeho osobnosti, motivácii a stimulácii klienta k jeho všestrannému osobnostnému rozvoju, s konečným cieľom osamostatnenia sa. Ako prostriedok, aby sme  to dosiahli nám bude slúžiť aj  individuálna práca cez ktorú chceme realizovať  predovšetkým rozhovory s klientom, motivovať a stimulovať ho k zodpovednému prístupu k životu, vypracovať jeho anamnézy, určiť sociálnu diagnózu, stanoviť plán krízovej a sociálnej intervencie ako i individuálneho stimulačného plánu.

 

Skupinová práca

Pri skupinovej práci by sme chceli využívať najmä športovú činnosť cez ktorú môžeme prirodzenou cestou upevňovať priateľské vzťahy, tímovú prácu a pozitívne vplývať pri riešení aktuálnych konfliktov. Taktiež plánujeme v našich priestoroch viesť počítačový kurz a mnoho iných aktivít, ktoré budú viesť k rozvoju osobnosti klientov.

 

Sociálna pomoc

Naši sociálni pracovníci v rámci sociálneho programu budú vykonávať sociálno - právnu poradenskú činnosť, ktorá bude zameraná na včasné riešenie problémov klienta.

 

Sociálne poradenstvo

Plánovanie a realizácia krokov spolu s klientom, ktoré sú potrebné na riešenie vzniknutého problému zistenie rozsahu, charakteru a príčin vzniku sociálnej núdze a poskytovanie informácií o možnostiach riešenia a usmerňovanie klienta pri voľbe a uplatňovaní foriem sociálnej pomoci.

 

Asistencia

Pomoc pri zhotovovaní rôznych dokumentov, intervencia na okresných úradoch a iných inštitúciách.

 

Duchovná terapia, duchovné poradenstvo

Zariadenie Ranč Emanuel bude poskytovať svojim klientom duchovnú pomoc, ktorú budeme uskutočňovať cez rôzne aktivity (sv. omša, spoločné modlitby, v prípade záujmu sv. spoveď, adorácie, púte a pod.) Duchovné vedenie sa osvedčilo ako účinný nástroj pozitívnych zmien v osobnom živote, v hodnotovom systéme, záujmoch, postojoch k sebe aj k iným.

 

Anamnestický rozhovor

Patri tu osobná, rodinná a profesionálna zdravotná anamnéza. V tejto fáze práce s klientom zohráva dôležitú úlohu, pretože je hlavným zdrojom informácii o klientovi ako osobnosti, jeho probléme a podkladom pre plánovanie práce s ním.

 

Štúdium dokumentov

Zdravotná karta, životopis, vyjadrenia súdu, vysvedčenia, pracovné zmluvy a pod.

 

 

 

10. HOSPODÁRSTVO NA RANČI EMANUEL

 

 Pod pojmom farma rozumieme základnú jednotku poľnohospodárstva, kde bude lokalizovaný chov hospodárskych zvierat a okolo objektu samotnej farmy sa budú rozprestierať pozemky určené na pestovanie kultúrnych plodín rôzneho druhu. 

Naša ekofarma sa však od tých ostatných bude veľmi líšiť. Na farme je najdôležitejšia rastlina a živočíšna produkcia kým u nás na farme bude najdôležitejší rozvoj osobnosti mladého človeka a k tomu chceme aj prispôsobiť celú farmu.

 

 • Účel, Charakteristika:
 • Účelom  vybudovania rodinnej farmy na Ranči Emanuel bude najmä zvyšovanie zručností, ktoré majú mladým  ľuďom prispieť k aktívnemu zapojeniu sa do spoločenského života.
 • Veľkú výhodu ktorú nám táto ekofarma ponúka,  je najmä veľký priestor aktivít, množstvo možnosti pre rast celej osobnosti klienta. Klienti tu budú pracovať v rámci pracovnej terapie. Zvieratá chované na farme umožnia zoo terapiu. Vypestované plodiny a zvieratá umožnia väčšiu sebestačnosť domu na pol ceste. Produkty rastlinnej a živočíšnej výroby použijeme v kuchyni na stravu pre našich klientov.
 • Pracovná terapia - mnoho z klientov ktorí ku nám budú prichádzať sú znevýhodnení  najmä tým, že nemajú vybudované stabilné pracovné návyky, nie sú trpezliví, každá povinnosť je pre nich zložito z realizovateľná. Preto chceme vytvoriť vhodné podmienky na  Ranči Emanuel cez farmu,  hospodárstvo pre pracovnú činnosť, kde chceme veľmi vhodným spôsobom realizovať pracovnú terapiu - Zákon §16 , č. 448/2008, §16.

Pracovná terapia je  odborná činnosť cez ktorú si naši klienti budú osvojovať pracovné návyky a zručnosti pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením za účelom obnovy, udržania, alebo rozvoja ich fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností. Všetky teórie sociálnej práce pojednávajú práve o nutnosti tejto pracovnej terapie. Cez túto pracovnú terapiu chceme u klientov rozvíjať zachované zručnosti, ale tiež  aby získavali nové pracovne zručnosti, zvýši sa taktiež ich sebadôvera a pocit užitočnosti a seba hodnoty,  aktivujú sa vlastné schopnosti po ktorých sa klient

stáva sebestačnejší. 

 • Zoo terapia je jednou z ďalších výhod,  ktoré nám Ranč Emanuel ponúka. Je založená na využití vzájomného pozitívneho pôsobenia medzi klientom a zvieraťom. Využíva pozitívne pôsobenie zvieraťa na emocionálne a fyzické zdravie človeka.

Naši klienti sa pri tejto pracovnej terapii naučia ovládať práce, ktoré sa im raz v živote môžu zisť najmä pri hľadaní zamestnania v obore poľnohospodárstva. Ako je známe veľa ľudí sa do poľnohospodárstva nehrnie a veríme, že aj takto môžeme priniesť nové pracovné sily aj do tejto oblasti. Naši klienti sa naučia:

- ovládať  práce v rastlinnej aj živočíšnej výrobe
- spracovávať poľnohospodárske produkty

- vykonávať a riadiť práce pri pestovaní poľných plodín

- vykonávať a riadiť práce pri chove zvierat

- poznať zásady pestovania rastlín a chovu hospodárskych zvierat

- naučia sa variť, spracúvať poľnohospodárske výrobky

Chceme ich cez toto hospodárstvo na Ranči Emanuel viesť najmä k tomu, aby sa stali múdrymi, zodpovednými, starostlivými, ale láskavými a tolerantnými s úctou ku všetkému živému. Vytvoriť v nich vzťah k životnému prostrediu cez skĺbenie základných zložiek a to poznať, chrániť, zlepšovať prírodu, životné prostredie a medziľudské vzťahy.

 • Naša farma sa bude spoliehať na prírodu pri produkcií plodín a hospodárskych zvierat. Chceme byť s našimi klientmi  súčasťou prírody. Chceme pracovať najlepšie podľa našich schopností, aby sme  vyrobili potraviny z krajiny, ktorá nás obklopuje, za použitia systémov najbližšie možných tým, ktoré sa vyskytujú prirodzene. Chceme pracovať  spôsobom uzatvoreného poľnohospodárskeho cyklu. Napríklad, zdravé pôdne prostredie, ktoré je výsledkom používania maštaľného hnoja a organickej hmoty ako činiteľov úrodnosti, minimalizuje pôdnu eróziu a stratu živín a vody.  Ekologickým poľnohospodárstvom chceme vytvárať  súlad medzi prírodou a človekom prostredníctvom postupov, ktoré sú intenzívne, ale majú menší účinok. Sme si vedomí  že zdravá pôda a rešpektovanie životného prostredia majú rozhodujúci význam pre život ľudí a zvierat a rešpektujú životné prostredie prostredníctvom:
 • zodpovedného využívania energie a prírodných zdrojov,
 • udržiavania biodiverzity,
 • udržiavania regionálnej ekologickej rovnováhy,
 • zvyšovania úrodnosti pôdy,
 • udržiavania kvality vody.
 • Rešpektujeme zvieratá prostredníctvom:
 • podpory dobrého zdravotného stavu a životných podmienok zvierat,
 • uspokojovania špecifických potrieb správania sa zvierat

Na Ranči Emanuel sa bude tiež nachádzať ekozáhrada založená podľa prírodných princípov bez použitia chemikálii, ktorá si už po dvoch, troch rokoch nebude vyžadovať takmer žiadny náš čas ani peniaze a nebude produkovať žiadny odpad rovnako ako to funguje vo vyváženom prírodnom biotope. Ekozáhrada bude zdrojom zdravých potravín, duchovným útočišťom, cieľom obdivu jej prirodzenej krásy a harmónie, miestom relaxu.

Súčasťou našej farmy bude i hospodárska časť s prirodzeným chovom zvierat, ktoré nám budú poskytovať svoje živočíšne produkty v tej najzdravšej forme. S prihliadnutím na ich druhové potreby poskytneme zvieratám okrem zdravých a prirodzených životných podmienok, ako je slniečko, čerstvý vzduch, zdravé a prírodné krmivo, voľný pohyb aj kontakt s prirodzeným prostredím formou chovu na pastvinách.     

V ideálnom obraze farmy sa nachádza aj výdatný prírodný vodný zdroj s možnosťou tvorby mokradí vo vhodných častiach pozemku a založenia jazierka určeným na biochov rýb.  Duchovným princípom nášho farmárčenia by mal byť permakultúrny design (trvale udržateľný rozvoj hospodárenia bez produkcie odpadu.

Poľnohospodárstvo na Ranči Emanuel sa od iných nebude líšiť iba tým, že je súčasťou domu na pol ceste a bude slúžiť pre rozvoj zručnosti i celej osobnosti klienta ale i tým že polia, potoky, stromy i kopce, ktoré nás budú  obklopovať, chceme starostlivo chrániť a zveľaďovať, aby sme vytvorili krásne životne prostredie, ktoré bude všetkým pre krásu a úžitok. Chceme čo najviac splinúť s okolím a čo najmenej narušiť životné prostredie. Chceme zlepšovať a zachovávať vidiecku krajinu, vrátane tvorby či  udržiavania:

 • živých plotov,
 • lúk,
 • pôvodnej flóry a fauny,
 • prírodných vodných tokov.

Chceme aby rozmanitosť druhov v  rastlinnej a živočíšnej výrobe, ako aj rozličnosť užívaných pôd, vytvorilo mnoho zaujímavých,  a pestrých plôch Ranča Emanuel.

 

11. DIELŇA:

 

Na ranči Emanuel plánujeme vybudovať stolársku a zámočnícku dielňu, ktorou dáme možnosť mladým ľuďom získať zručnosti, ktoré budú vedieť uplatniť v reálnom živote. Naučí ich to disciplíne, plneniu si pracovných úloh, chodenia na čas a zotrvaní v práci.

Dielňa má pred sebou zámer rozvíjať výrobu a neustále skvalitňovať podmienky profesionálnej prípravy mladých ľudí na úspešný štart do pracovného života v spoločnosti. Dôležitým cieľom je rozširovať pracovné miesta a zamestnávať mladých ľudí priamo v našej prevádzke. Pracovná terapia navrhnutými aktivitami prispieva sociálnej inklúzii mladých ľudí do spoločnosti a vytvára  predpoklady k ich začleneniu na trh práce prostredníctvom prehĺbenia vedomosti, získania praktických zručnosti a skúsenosti v oblastiach, ktoré sú vyžadované potencionálnymi zamestnávateľmi.

 

12. MATERIÁLNE A PRIESTOROVÉ VYBAVENIE:

 

 • V budove Sociálneho  zariadenie (domu na pol ceste)sa bude nachádzať:

 

 • Ubytovanie V dome na pol ceste sa bude nachádzať 5 buniek. Každá bunka bude pozostávať s dvoch izieb a bude v nej  ubytovaných 6 klientov. V bunke sa bude tiež nachádzať malá kuchynka na prípravu menších jedál. Súčasťou každej bunky bude i kúpeľňa s WC v ktorej chceme vytvárať vhodne podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny pre klienta. Zákon c. 448/2008, & 60
 • Kuchyňa bude slúžiť na prípravu stravy pre klientov. Naši  klienti sa budú zapájať do prípravy stravy v rámci pracovnej terapie. Budú pomáhať pri varení čím chceme dosiahnuť aby si osvojili zručnosti a stávali sa sebestačnejším. V kuchyni sa bude tiež nachádzať umyváreň, kde sa bude umývať riad pre kuchyňu a jedáleň.
 • Jedáleň bude vydávať stravu pre klientov. Budú sa vydávať raňajky, obedy. Čím bude zabezpečená strava pre klientov a tiež vhodne podmienky na jej prípravu.
 • Počítačová miestnosť Dnešná doba si vyžaduje od ľudstva vedieť aspoň základy prace s počítačom. Túžime naším klientom pomôcť k ich úplnému osamostatneniu a práve práca s počítačom je pre nich tiež krokom k ich žitiu plnohodnotného života
 • Knižnica bude slúžiť na vzdelávanie našich klientov, rozvíjanie ich vedomosti.
 • Pracovňa a sklad bielizne bude zriadená tak, aby vyhovela počtu klientov. V tejto pracovni chceme utvárať vhodné podmienky pre na pranie, údržbu bielizne a šatstva, žehlenie. Zákon c. 448/2008,  &59 .
 • spoločenská miestnosť bude slúžiť na trávenie spoločných chvíľ na rôzne spoločné aktivity, bude vytvorená a prispôsobená počtu klientov v našom zariadení, budú sa tu nachádzať i rôzne spoločenské hry, pingpongový stôl, kalčeto....
 • návštevná miestnosť umožní osobám ku ktorým prišla návšteva nerušene v súkromí sa porozprávať.                                                                                                                            
 • Miestnosť súvisiaca s prevádzkou: WC pre personál, miestnosť pre upratovacie prostriedky a pomôcky,
 • Kancelárie budú slúžiť pre administratívnu činnosť aby sa tak zabezpečil chod Ranča Emanuel..

 

 

 • Farma
 • Stajne pre zvieratá + výbehy: Naším zvieratám chceme poskytnúť čo najprirodzenejšie prostredie ktoré im umožní čo najväčšiu pohodu. Chceme zvieratám umožniť zdravé a kvalitne  prostredie bez stiesnených priestorov v ktorom budú môcť rast.
 • Výbehy: Zvieratá chceme chovať najme vo výbehoch. Zvieratám to umožní pohodlie a nám zase šetrenie na krmivách pretože zvieratá sa nažerú na pastvách.
 • Senník nám umožní skladovať seno, ktoré je veľmi potrebné pre zvieratá najme v zimnom období.

 

 • Dielne:

Chceme chlapcov priučiť remeslu, aby mali väčšie šance na zamestnanie. Chceli by sme, aby tieto dielne pomohli chlapcom v ich rozvoji zručnosti a aby tieto zručnosti dokázali premeniť v pracovný pomer. To je naša hlavná snaha. Naučiť ich zručnostiam a podložiť to dobrou prácou.

 

 • V areáli Ranča Emanuel sa bude nachádzať aj:
 • Ihriská: Jedným z metodologicky najrozhodnejších momentov výchovného pôsobenia je srdečné , bezstarostné, náhodné stretnutie na ihrisku, pri hre. V preventívnej koncepcii je práve ihrisko najlepší spôsob, ako spoznať mladých a diagnostikovať ich potreby, pretože vychovávateľ  tam s nimi žije v nenútenej a rodinnej atmosfére. Práve na ihrisku si môžeme podchytiť srdce a vôľu našich zverencov.  Ihrisko je pozvaním k radosti, k optimizmu, k vytváraniu hlbokých rodinných vzťahov. Čas oddychu a hier je časom spokojnosti a odráža pravý rozmer rodinnej atmosféry. Tu možno vyhľadať chlapca, ktorému sa inak dá ťažko pomôcť. Láskyplný vzťah medzi chlapcami a vychovávateľmi, ktorý sa nezakladá na formálnych prejavoch a predpisoch uľahčuje spontánne, otvorené a osobné stretnutie. Na ihrisku vznikajú priateľstvá, ktoré pretrvávajú aj mimo hracej plochy.

 

13. KVALITATÍVNE A MERATEĽNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU:

 

 • 10 klientov, ktorí získajú na dobu 4 rokov ubytovanie, ktoré ich ochráni pred nástrahami, ktoré by na nich číhali na ulici a pomôže im opäť sa postaviť na nohy.
 • Ranč, ktorý klientom  neposkytne len ubytovanie, stravu, či teplú posteľ, ale poskytne taktiež široký sortiment služieb a veľký  priestor pre rozvoj  zručnosti i celej osobnosti.
 • Rast odbornej zručnosti, prax a skúsenosti.
 • Podporu a rozvoj zručností s informačno komunikačnými technológiami, ktoré našim klientom pomôžu sa plnšie zaradiť do života.
 • Kurzy, ktoré im zlepšia vedomosti.
 • Stabilné pracovné návyky, ktoré im pomôžu zaradiť sa do bežného pracovného života v externom prostredí.
 • Systémové zabezpečovanie voľno časových aktivít. Rozvoj duchovného i telesného rastu.
 • Zvýšenie sebavedomia našich klientov, získanie zručnosti sociálnych, ale i pracovných, vedomosti.
 • Program vzdelávania pracovníkov a dobrovoľníkov nášho zariadenia v oblasti sociálnych zručností, psychológie a pedagogiky. Okrem toho je projekt zameraný aj na rozvoj sociálneho podnikania, ktoré realizujeme, aby sme našim chlapcom mohli poskytnúť čo najviac možností pre získanie pracovných zručností a návykov.
 • Pre našich zamestnancov vytvoríme tie najlepšie podmienky pre prácu ale najmä pre rozvoj celej ich osobnosti. Uvedomujeme si, že ak investujeme do zamestnancoch a zlepšíme ich zručnosti, vedomosti, poznatky budú tak môcť byť lepšími vychovávateľmi pre našich chlapcov.
 • Rodinné prostredie bude základom ranča Emanuel. Je to najvhodnejšie prostredie pre rozvoj mladého človeka.
 • Poradenstvo a pomoc pri absolvovaní rekvalifikačných kurzov a zvyšovania si odbornosti, či ďalšieho štúdia.
 • Rast odbornej zručnosti pri remeslách. Zároveň sa tým pokúšame vyvolať v nich záujem po kvalitnejšom a sociálnejšom spôsobe života.

 

 1. FINANCOVANIE:

 

Financovanie tohto projektu pôjde cez Občianske združenie Ranč Emanuel. Tak ako akýkoľvek iný subjekt verejného či ziskového sektora sa nezaobídeme bez pomoci iných a neustáleho premýšľania o spôsobe krytia svojich finančných potrieb s cieľom stabilizácie vlastnej existencie a pokrytia nákladov. Chceli by sme sa pri financovaní Ranča Emanuel držať niektorých odporúčaných princípov:

 • Princíp viaczdrojovosti. Podstatou  tohto princípu bude v získavaní a využívaní viacerých zdrojov financovania.
 • Princíp nadobúdania zdrojov respektíve získavanie finančných i nefinančných zdrojov pre svoju činnosť. Tieto zdroje by sme chceli získavať s vnútorného ale najmä s vonkajšieho prostredia
 • Princíp projektovosti. Chceli by sme získavať finančne zdroje od donorov cez rôzne projekty. Donory väčšinou podporujú konkrétne projekty,  ktoré im podáme vo forme návrhu.
 • Princíp efektívnosti. Chceli by sme dosiahnuť dlhodobo úspešne financovanie pre efektívne činnosti. Chceme dosiahnuť výsledky účelným využívaním získaných zdrojov pri čo najnižších nákladoch.

Taktiež by sme chceli získať finančne zdroje cez:

 • Súkromné zdroje firmy: Podáme si projekty na investične a rozvojové projekty, budeme žiadať súkromne firmy o financie, financovanie.
 • Súkromne zdroje nadácií: Podáme si projekty na verejnoprospešné projekty na sociálnu, poľnohospodársku či environmentálnu oblasť, Podporu deti a mládeže či iné oblasti.
 • Vlastné zdroje
 • Verejné zbierky (grantové schémy ministerstiev) podáme si projekty na grantové schémy alebo programy jednotlivých ministerstiev.
 • Finančné dary od fyzických osôb, ktoré budeme získavať od osôb cez aukcie, verejné zbierky, cez darovacie zmluvy.
 • Pošleme projekt v anglickej mutácii zahraničným donorom
 • Pošleme projekt v nemeckej mutácii zahraničným donorom
 • Oslovíme osobných darcov a podnikateľov, nadviažeme spoluprácu

 

 • Šetrenie využívaním rastlinnej a živočíšnej výroby a produkcie.

Chceli by sme produkovať rastlinu a živočíšnu produkciu, ktorá nám umožní byť sebestačnejšími v oblasti stravovania sa pre našich klientov a personál. Chceli by sme dosiahnuť až 85% sebestačnosť v oblasti stravovania.

 • Šetrenie využívaním obnoviteľných  zdrojoch energie (OZE).

Veľké finančné zdroje  musia sociálne zariadenia investovať do energie a kúrenia, čo v konečnom dôsledku mnohokrát znamená ich zánik. Tieto skúsenosti iných nás naučili že ak chceme naozaj poskytovať kvalitné služby naším klientom musíme byť čo najsamostatnejší v oblasti financií, lebo môžu prísť finančné problémy, ktoré zruinujú nie len nás, ale aj nám zverených ľudí. Preto chceme dosiahnuť postupne cez využívanie alternatívnych zdrojov energie ( solárne zariadenie, kúrenie z drevom , atd.) úplnú sebestačnosť v oblasti energie a vykurovania.

 

 1. DOSLOV:

 

Prostredníctvom ranča Emanuel chceme zmierniť a odstrániť negatívne dopady života na cieľové skupiny. Veď ako nám dá za pravdu množstvo sociologických prieskumov, ak je človek v núdzi často sa utieka ku krajným riešeniam. Mnohokrát je to prvá skúsenosť s drogami, ktoré neskôr prerastajú v závislosti, rôzna menšia i väčšia kriminálna činnosť, či uzatváranie sa do seba bez pripustenia komunikácie s okolitým svetom. Úzko s tým súvisí aj strácanie záujmu o okolité dianie, o vlastné záujmy, o vlastných priateľov, nechuť vzdelávať sa, rozvíjať svoju osobnosť,  tešiť sa zo života. Množstvo životov tak končí tragicky. Je to skaza mladého človeka, či už fyzická alebo duševná. Mladého človeka ktorý ma naozaj všetko pred sebou.

Nesmieme dovoliť zahodiť mladým ľuďom so sociálnych skupín možnosť slušne žiť. Ak mame možnosť niečo v tomto smere vytvoriť a tým ich nasmerovať k zlepšeniu života, prečo sa o to nepokúsiť?! Odpoveďou na túto otázku, ale zároveň i výzvu  je  vybudovanie Ranča Emanuel, domu na pol ceste, ako to navrhuje Občianske združenie Ranč Emanuel. Je tu naozaj reálna šanca, že aspoň niekoľko mladých ľudí bude mať nielen strechu nad hlavou, svoju posteľ ale i psychickú oporu v ľuďoch, ktorí im budú na blízku, keď ich budú potrebovať a tiež priestor pre rozvoj ich osobnosti, aby mohli žiť plnohodnotný život.