Cieľe projektu

Hlavným cieľom projektu je vybudovať s čo najprirodzenejším rodinným prostredím ranč, s názvom Ranč Emanuel, ktorý bude slúžiť ako dom na pol ceste, pre 10 mladých dospelých mužov, ktorých chceme vychovávať a sprevádzať na určitom úseku ich života, aby sa naučili  byť samostatnými, sebavedomými, zodpovednými, znalými svojich práv a sebaistými minimálne do takej miery, aby sa o seba dokázali postarať  sami s následnou úspešnou integráciou do spoločnosti. Chceme im pomáhať pri získavaní sociálnych schopnosti a návykov. Vybudovať v nich trvalé pracovné a povinnostné návyky a zručnosti a pomôcť im pri vytvorení vlastného zázemia.

Výchova sama o sebe sa vzťahuje predovšetkým na vnútorné a osobné aspekty rozvoja mladého človeka,  na vnímanie vlastnej osobnej identity a vlastných skutočných schopnosti, na schopnosť prevziať mravnú a občiansku zodpovednosť. Tomu však predchádza uspokojenie základných životných potrieb. To znamená zabezpečenie stravy, oblečenia, istoty, strechy nad hlavou, možnosť študovať a pracovať.

Dom na polceste - Projekt

Druh sociálneho zariadenia:       Dom na pol ceste- Zbierka Zákonov č. 448/ 2008 , §27.

Kapacita:                                       10  ľudí

Klienti:                                            chlapci vo veku od 18 – 29 rokov

Dĺžka pobytu:                                 0 – 4 rokov

Náš sen, ku ktorému sa snažíme deň za dňom približovať, má podobu  sebestačného života na Ranči Emanuel, ktorý sa bude nachádzať na rodinnej ekofarme, ktorá rešpektuje potreby a zákonitosti prírody tak, aby sme sa vzájomne s prírodným prostredím dopĺňali. V tomto dome na pol ceste chceme  poskytovať  sociálne služby podľa Zákona č. 448/2008 Z.z.  na určitý čas fyzickej osobe. V dome na pol ceste nájdu tu domov 10 chlapci vo veku 18-27 rokov, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.

Pôjde o integrovaný systém školy, práce, voľného času a viery. Chceme vytvoriť centrum formačných aktivít, priestor pre vzdelanie, šport, zábavu, sebarealizáciu atď. Budeme dávať do súladu estetické a duchovné hodnoty, podporovať aspiráciu a pocity, rozvíjať komunikačný náboj s množstvom vibrácií, čím si získame myseľ i srdce mladého človeka a tak prispejeme k harmonickému a všestrannému rozvoju  jeho osobnosti.

Na Ranči Emanuel chceme vytvoriť a preferovať rodinné prostredie.  Rodinnosť, ktorá pomôže vytvoriť prostredie spoločné prežívaného života a záujmov, spontánnosti a veselosti. Skutočné rodinné prostredie v ktorom naši mladí budú nachádzať odpovede na základne potreby súvisiace s rozvojom ich osobnosti - na potrebu istoty, dôvery, aktívnej socializácie, stability a rovnováhy, iniciatívnosti a autonómie, na potrebu identifikovať sa so vzormi. Ako v každej rodine, aj tu popri pravidlách, zvykoch a tradíciách bude výrazne pôsobiť ľudskosť, radosť z prežívania skúsenosti, dôvera, tolerancia prechodných a príležitostných skutočnosti.

Chceme, aby Ranč Emanuel fungoval ako  integrálne a výchovné  prostredie pre cieľovú skupinu. Vychovávatelia sa budú zaujímať o mladého človeka po celý deň, vnímať ho ako celok  a ponúknu mu možnosť  harmonický  rozvinúť svoje vlastnosti aj záujmy. Chceme,  aby Ranč Emanuel bol pre mladých ľudí prostredím špeciálne vytvoreným pre rozvoj celej ich osobnosti.

Ranč Emanuel sa stane  pre sociálne slabých mladých ľudí školou, ihriskom, domovom, dielňou, rodinou, teda komplexným systémom výchovy.

Jeho cieľom bude nielen predchádzať  rôznym formám utláčania mladých v dôsledku hmotnej či mravnej chudoby, ale aj presadzovať autentickú emancipáciu tých najbiednejších  a opustených a prostredníctvom práce a vzdelania ich pripraviť na návrat do spoločnosti.

 

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou projektu sú fyzické osoby,  chlapci  vo veku od 18 do 27 rokov ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením, alebo je obmedzená ich schopnosť sa spoločensky začleniť  a samostatne riešiť svoje problémy (Zákon o sociálnych službách, 2§ zákona č. 448/2008)

Vstup do reálneho života je pre každého človeka veľmi náročným krokom . Nakoľko v našom prípade ide o špecifickú skupinu chlapcov, ktorí sú v značnej miere determinovaní a ovplyvnení vlastnou životnou históriou z detstva. Majú značné hendikepy v rôznych oblastiach. Ide hlavne o sociálne zručnosti, bežné životné návyky, ktoré si musia osvojiť, aby mohli po ukončení procesu fungovať autonómne.  Majú tiež problém zorientovať sa vo svete, nevedia si manažovať financie, sú dezorientovaní v styku s úradmi i v sociálnych vzťahoch, mnohokrát sa nevedia podriadiť autoritám.  Proces osamostatňovania takýchto mladých ľudí a vstup do "dospelosti" patrí k jedným z najproblematickejších etáp života človeka vôbec. Je nutné venovať im zvýšenú pozornosť, pretože pre väčšinu z nich je tento prechod ťažký aj preto, že nevedia  na koho sa môžu obrátiť, nepoznajú svoje práva a nie sú dostatočne sebaistí, aby sa sami dokázali zorientovať v situácii.  Majú veľké  problémy so  začleňovaním sa do spoločnosti.Ukazuje sa, že schopnosť adaptácie týchto mladých ľudí na samostatný život je mimoriadne komplexný problém. Vidíme dôležitosť budovať sociálne zariadenia, ktorých je na Slovensku veľmi málo, ale sú veľmi dôležité pre život týchto mladých ľudí.

Informacie o projekte

 • Informácie o organizácii

 

Názov                                                        Ranč Emanuel

Pravna forma                                            Občianske združenie, neziskové.

IČO                                                           42086272

Adresa sídla                                             Teplická 39, Poprad – Veľká,

Poštové smerovacie číslo                         05801

Krajina                                                      Slovensko

Telefóne číslo                                           +421948643779

Email                                                       o.z@rancemanuel.sk

Internetová stránka                               www.rancemanuel.sk

 

 • Kontaktná osoba

 

Meno                                                    Marek

Priezvisko                                             Mikurda

Adresa                                                  Teplická 39, Poprad – Veľká, Slovensko, 05801

Telefóne číslo                                       +421948643779

Email                                                      o.z@rancemanuel.sk

 

 • BANKOVE UDAJE

 

IBAN kód                                            SK1575000000004017260499

SWIFT                                                  CEKOSKBX

Názov banky                                        Československá obchodná banka, a.s.

Adresa banky                                       Michalská 18, 815 63 Bratislava, Slovensko

 

 • Projekt

 

Názov projektu                                     Dom na polceste                           

Účel projektu                                        Výstavba Domu na polceste pre mladých ľudí ktorý sa ocitli v  ťažkej životnej situácii v katastrálnom území Hradisko pri obci Terna.

Cieľové skupiny                                  Deti po ukončení ústavnej starostlivosti, siroty, polosiroty, mladý s  disfunkčných a rozvrátených rodín, mladý bez domova, mládež zo sociálne slabých rodín, jednotlivci z rodín v kríze, 

Kapacita                                              10 ľudí

Klienti                                                  chlapci vo veku od 18 – 29 rokov

Dĺžka pobytu                                        0 – 4 rokov                                                                                                                   

 

 • Adresa projektu

 

Adresa projektu                                  Hradisko 44, Terňa,

Smerovacie číslo                                08267

Krajina                                                Slovensko

 

 • Časový priebeh projektu

 

Trvanie projektu                                   Maj 2016 – Maj 2019

Začiatok  projektu                                Maj 2016

Ukončenie projektu                              Maj 2019

 

 • Rozpočet

 

Názov položky                                                                                                                        Odhadovaná cena

Projektová Dokumentácia, Stavebne povolenie                                                                  5000 €

Príprava územia                                                                                                                      5000€

Výstavba projektu  Dom na pol ceste                                                                                280.000€

Výstavba projektu  čističky odpadových vôd pre Dom na polceste                                 9000€

 

 • Dokončene

 

 • Projektová dokumentácia, stavebne povolenie
 • Príprava územia
 • Projekt čističky odpadových vôd je už s polky dokončený.  ČOV AT 15 je už osadená a geodetom sú vytýčene všetky potrebne body.
 • Partneri žiadateľa

Oznamy

- Základy domu na polceste dokončené

V auguste 2016 sa nám podarilo dokončiť základy Domu na polceste.

- Začíname s výstavbou

2.maja 2016 sme začali s výstavbou Domu na polceste. Projekt - Dom na  polceste bol navrhnutý architektom Danielom Capekom a realizujeme ho ako občianske združenie Ranč Emanuel.

Primárna cieľová skupina

Mladí dospeli po ukončení ústavnej starostlivosti, siroty, polosiroty, mladí z rozvrátených a disfunkčných rodín, mládež zo sociálne slabých rodín, mladí ľudia bez domova, jednotlivci z rodín v kríze, mladí  ľudia bez domova s mentálnou zaostalosťou.