Hlavným cieľom občianského združenia Ranč Emanuel je výstavba Domu na polceste pre mladých ľudi v kríze, bez domova.

Cieľom občianského združenia Ranč Emanuel je tiež združovať občanov za účelom poskytovania pomoci ľuďom, ktorí sa prechodne dostali do problémovej situácie v súvislosti so svojim sociálnym statusom a to bez rozdielu veku, rasy, národnosti, náboženského vyznania, politickej príslušnosti alebo vzdelania.

Pri napĺňaní svojich cieľov sa občianske združenie Ranč Emanuel zameriava najmä na:

a) Poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnych služieb s cieľom zabezpečiť integráciu do spoločnosti mladým ľuďom (zo sociálne slabých rodín, z disfunkčných a  rozvrátených rodín, sirotám, polosirotám a mladým ľuďom po ukončení ústavnej starostlivosti) a všetkým tým ktorí si sami pomôcť nevládzu.

b) Zabezpečovanie pomoci pri hľadaní alebo strate zamestnania, rozvoj vzdelávacích a rekvalifikačných programov.

c) Uskutočňovanie aktivít zameraných na všestranný osobnostný rast jednotlivca, najmä na rozvoj komunikačných schopností a praktík s cieľom upevnenia jeho sebavedomia.

d) Systémové zabezpečovanie voľno časových aktivít najmä pre mladú generáciu zo sociálne slabých rodín a spoločensky rizikového prostredia.

e) Chránenie ľudských práv i morálnych hodnôt boj proti rasizmu a národnostnej neznášanslivosti.

f) Spolupracuje s inými mimovládnymi organizáciami, politickými stranami, registrovanými cirkvami, orgánmi štátnej správy, samosprávy, ako aj fyzickými a právnickými osobami doma i v zahraničí, ktoré sledujú rovnaké ciele a môžu združeniu napomáhať.