Cieľe projektu

The main objective is to build Ranch Emmanuel in the most natural, family environment possible, accommodating 10 male adults, whom we would like to assist at a particularly difficult stage in their lives.  We would hope to help them become independent, self confident and reliable individuals able to find their place in life, looking after themselves, living independently.  We would also like to help them gain social and working skills and habits. Education is mainly aimed at developing the potential of the young person, making them aware of their own identity, their skills, and the ability to apply moral and civil responsibility. Before we can start with education, the basic needs of the individual must be secured.  This means feeding, clothing, housing, ensuring safety and security, and providing options for studies and work.

 

Dom na polceste - Projekt

Druh sociálneho zariadenia:       Dom na pol ceste- Zbierka Zákonov č. 448/ 2008 , §27.

Kapacita:                                       10  ľudí

Klienti:                                            chlapci vo veku od 18 – 29 rokov

Dĺžka pobytu:                                 0 – 4 rokov

Náš sen, ku ktorému sa snažíme deň za dňom približovať, má podobu  sebestačného života na Ranči Emanuel, ktorý sa bude nachádzať na rodinnej ekofarme, ktorá rešpektuje potreby a zákonitosti prírody tak, aby sme sa vzájomne s prírodným prostredím dopĺňali. V tomto dome na pol ceste chceme  poskytovať  sociálne služby podľa Zákona č. 448/2008 Z.z.  na určitý čas fyzickej osobe. V dome na pol ceste nájdu tu domov 10 chlapci vo veku 18-27 rokov, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.

Pôjde o integrovaný systém školy, práce, voľného času a viery. Chceme vytvoriť centrum formačných aktivít, priestor pre vzdelanie, šport, zábavu, sebarealizáciu atď. Budeme dávať do súladu estetické a duchovné hodnoty, podporovať aspiráciu a pocity, rozvíjať komunikačný náboj s množstvom vibrácií, čím si získame myseľ i srdce mladého človeka a tak prispejeme k harmonickému a všestrannému rozvoju  jeho osobnosti.

Na Ranči Emanuel chceme vytvoriť a preferovať rodinné prostredie.  Rodinnosť, ktorá pomôže vytvoriť prostredie spoločné prežívaného života a záujmov, spontánnosti a veselosti. Skutočné rodinné prostredie v ktorom naši mladí budú nachádzať odpovede na základne potreby súvisiace s rozvojom ich osobnosti - na potrebu istoty, dôvery, aktívnej socializácie, stability a rovnováhy, iniciatívnosti a autonómie, na potrebu identifikovať sa so vzormi. Ako v každej rodine, aj tu popri pravidlách, zvykoch a tradíciách bude výrazne pôsobiť ľudskosť, radosť z prežívania skúsenosti, dôvera, tolerancia prechodných a príležitostných skutočnosti.

Chceme, aby Ranč Emanuel fungoval ako  integrálne a výchovné  prostredie pre cieľovú skupinu. Vychovávatelia sa budú zaujímať o mladého človeka po celý deň, vnímať ho ako celok  a ponúknu mu možnosť  harmonický  rozvinúť svoje vlastnosti aj záujmy. Chceme,  aby Ranč Emanuel bol pre mladých ľudí prostredím špeciálne vytvoreným pre rozvoj celej ich osobnosti.

Ranč Emanuel sa stane  pre sociálne slabých mladých ľudí školou, ihriskom, domovom, dielňou, rodinou, teda komplexným systémom výchovy.

Jeho cieľom bude nielen predchádzať  rôznym formám utláčania mladých v dôsledku hmotnej či mravnej chudoby, ale aj presadzovať autentickú emancipáciu tých najbiednejších  a opustených a prostredníctvom práce a vzdelania ich pripraviť na návrat do spoločnosti.

 

Cieľová skupina

We would like to focus our attention, mainly on young men ages 18-27, who are socially excluded, with limited opportunities and possibilities to live an independent life and also to deal with everyday problems.

It is particularly difficult for each person to live independently.  In each case it would be a specific group of clients very determined, influenced by their own history dating back to their childhood. Typical problems include difficulties with many aspects of life. They have to learn and absorb social skills, basic habits etc., if they wish to take control of their lives.. Giving them special attention is very important because normally they don't have anyone else to turn to. They are not aware of their rights and suffer from a lack of self esteem. Usually they have a real problem integrating into society and everyday life. The ability to adapt to live independently is a complex problem.  We see the importance of providing places where our clients can possibly

find help  because, at this moment, in Slovakia there is a lack of this kind of organisation

Informacie o projekte

 • Informácie o organizácii

 

Názov                                                        Ranč Emanuel

Pravna forma                                            Občianske združenie, neziskové.

IČO                                                           42086272

Adresa sídla                                             Teplická 39, Poprad – Veľká,

Poštové smerovacie číslo                         05801

Krajina                                                      Slovensko

Telefóne číslo                                           +421948643779

Email                                                       o.z@rancemanuel.sk

Internetová stránka                               www.rancemanuel.sk

 

 • Kontaktná osoba

 

Meno                                                    Marek

Priezvisko                                             Mikurda

Adresa                                                  Teplická 39, Poprad – Veľká, Slovensko, 05801

Telefóne číslo                                       +421948643779

Email                                                      o.z@rancemanuel.sk

 

 • BANKOVE UDAJE

 

IBAN kód                                            SK1575000000004017260499

SWIFT                                                  CEKOSKBX

Názov banky                                        Československá obchodná banka, a.s.

Adresa banky                                       Michalská 18, 815 63 Bratislava, Slovensko

 

 • Projekt

 

Názov projektu                                     Dom na polceste                           

Účel projektu                                        Výstavba Domu na polceste pre mladých ľudí ktorý sa ocitli v  ťažkej životnej situácii v katastrálnom území Hradisko pri obci Terna.

Cieľové skupiny                                  Deti po ukončení ústavnej starostlivosti, siroty, polosiroty, mladý s  disfunkčných a rozvrátených rodín, mladý bez domova, mládež zo sociálne slabých rodín, jednotlivci z rodín v kríze, 

Kapacita                                              10 ľudí

Klienti                                                  chlapci vo veku od 18 – 29 rokov

Dĺžka pobytu                                        0 – 4 rokov                                                                                                                   

 

 • Adresa projektu

 

Adresa projektu                                  Hradisko 44, Terňa,

Smerovacie číslo                                08267

Krajina                                                Slovensko

 

 • Časový priebeh projektu

 

Trvanie projektu                                   Maj 2016 – Maj 2019

Začiatok  projektu                                Maj 2016

Ukončenie projektu                              Maj 2019

 

 • Rozpočet

 

Názov položky                                                                                                                        Odhadovaná cena

Projektová Dokumentácia, Stavebne povolenie                                                                  5000 €

Príprava územia                                                                                                                      5000€

Výstavba projektu  Dom na pol ceste                                                                                280.000€

Výstavba projektu  čističky odpadových vôd pre Dom na polceste                                 9000€

 

 • Dokončene

 

 • Projektová dokumentácia, stavebne povolenie
 • Príprava územia
 • Projekt čističky odpadových vôd je už s polky dokončený.  ČOV AT 15 je už osadená a geodetom sú vytýčene všetky potrebne body.
 • Partneri žiadateľa

Oznamy

- Základy domu na polceste dokončené

V auguste 2016 sa nám podarilo dokončiť základy Domu na polceste.

- Začíname s výstavbou

2.maja 2016 sme začali s výstavbou Domu na polceste. Projekt - Dom na  polceste bol navrhnutý architektom Danielom Capekom a realizujeme ho ako občianske združenie Ranč Emanuel.

Primárna cieľová skupina

Young people coming from Children's Homes, orphans, young people from dysfunctional families, from disadvantaged backgrounds, families in crisis, homeless.