HOSPODÁRSTVO NA RANČI EMANUEL

 Pod pojmom farma rozumieme základnú jednotku poľnohospodárstva, kde bude lokalizovaný chov hospodárskych zvierat a okolo objektu samotnej farmy sa budú rozprestierať pozemky určené na pestovanie kultúrnych plodín rôzneho druhu. 

Naša ekofarma sa však od tých ostatných bude veľmi líšiť. Na farme je najdôležitejšia rastlina a živočíšna produkcia kým u nás na farme bude najdôležitejší rozvoj osobnosti mladého človeka a k tomu chceme aj prispôsobiť celú farmu.

 

 • Účel, Charakteristika:
 • Účelom  vybudovania rodinnej farmy na Ranči Emanuel bude najmä zvyšovanie zručností, ktoré majú mladým  ľuďom prispieť k aktívnemu zapojeniu sa do spoločenského života.
 • Veľkú výhodu ktorú nám táto ekofarma ponúka,  je najmä veľký priestor aktivít, množstvo možnosti pre rast celej osobnosti klienta. Klienti tu budú pracovať v rámci pracovnej terapie. Zvieratá chované na farme umožnia zoo terapiu. Vypestované plodiny a zvieratá umožnia väčšiu sebestačnosť domu na pol ceste. Produkty rastlinnej a živočíšnej výroby použijeme v kuchyni na stravu pre našich klientov.
 • Pracovná terapia - mnoho z klientov ktorí ku nám budú prichádzať sú znevýhodnení  najmä tým, že nemajú vybudované stabilné pracovné návyky, nie sú trpezliví, každá povinnosť je pre nich zložito z realizovateľná. Preto chceme vytvoriť vhodné podmienky na  Ranči Emanuel cez farmu,  hospodárstvo pre pracovnú činnosť, kde chceme veľmi vhodným spôsobom realizovať pracovnú terapiu - Zákon §16 , č. 448/2008, §16.

Pracovná terapia je  odborná činnosť cez ktorú si naši klienti budú osvojovať pracovné návyky a zručnosti pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením za účelom obnovy, udržania, alebo rozvoja ich fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností. Všetky teórie sociálnej práce pojednávajú práve o nutnosti tejto pracovnej terapie. Cez túto pracovnú terapiu chceme u klientov rozvíjať zachované zručnosti, ale tiež  aby získavali nové pracovne zručnosti, zvýši sa taktiež ich sebadôvera a pocit užitočnosti a seba hodnoty,  aktivujú sa vlastné schopnosti po ktorých sa klient

stáva sebestačnejší. 

 • Zoo terapia je jednou z ďalších výhod,  ktoré nám Ranč Emanuel ponúka. Je založená na využití vzájomného pozitívneho pôsobenia medzi klientom a zvieraťom. Využíva pozitívne pôsobenie zvieraťa na emocionálne a fyzické zdravie človeka.

Naši klienti sa pri tejto pracovnej terapii naučia ovládať práce, ktoré sa im raz v živote môžu zisť najmä pri hľadaní zamestnania v obore poľnohospodárstva. Ako je známe veľa ľudí sa do poľnohospodárstva nehrnie a veríme, že aj takto môžeme priniesť nové pracovné sily aj do tejto oblasti. Naši klienti sa naučia:

- ovládať  práce v rastlinnej aj živočíšnej výrobe
- spracovávať poľnohospodárske produkty

- vykonávať a riadiť práce pri pestovaní poľných plodín

- vykonávať a riadiť práce pri chove zvierat

- poznať zásady pestovania rastlín a chovu hospodárskych zvierat

- naučia sa variť, spracúvať poľnohospodárske výrobky

Chceme ich cez toto hospodárstvo na Ranči Emanuel viesť najmä k tomu, aby sa stali múdrymi, zodpovednými, starostlivými, ale láskavými a tolerantnými s úctou ku všetkému živému. Vytvoriť v nich vzťah k životnému prostrediu cez skĺbenie základných zložiek a to poznať, chrániť, zlepšovať prírodu, životné prostredie a medziľudské vzťahy.

 • Naša farma sa bude spoliehať na prírodu pri produkcií plodín a hospodárskych zvierat. Chceme byť s našimi klientmi  súčasťou prírody. Chceme pracovať najlepšie podľa našich schopností, aby sme  vyrobili potraviny z krajiny, ktorá nás obklopuje, za použitia systémov najbližšie možných tým, ktoré sa vyskytujú prirodzene. Chceme pracovať  spôsobom uzatvoreného poľnohospodárskeho cyklu. Napríklad, zdravé pôdne prostredie, ktoré je výsledkom používania maštaľného hnoja a organickej hmoty ako činiteľov úrodnosti, minimalizuje pôdnu eróziu a stratu živín a vody.  Ekologickým poľnohospodárstvom chceme vytvárať  súlad medzi prírodou a človekom prostredníctvom postupov, ktoré sú intenzívne, ale majú menší účinok. Sme si vedomí  že zdravá pôda a rešpektovanie životného prostredia majú rozhodujúci význam pre život ľudí a zvierat a rešpektujú životné prostredie prostredníctvom:
 • zodpovedného využívania energie a prírodných zdrojov,
 • udržiavania biodiverzity,
 • udržiavania regionálnej ekologickej rovnováhy,
 • zvyšovania úrodnosti pôdy,
 • udržiavania kvality vody.
 • Rešpektujeme zvieratá prostredníctvom:
 • podpory dobrého zdravotného stavu a životných podmienok zvierat,
 • uspokojovania špecifických potrieb správania sa zvierat

Na Ranči Emanuel sa bude tiež nachádzať ekozáhrada založená podľa prírodných princípov bez použitia chemikálii, ktorá si už po dvoch, troch rokoch nebude vyžadovať takmer žiadny náš čas ani peniaze a nebude produkovať žiadny odpad rovnako ako to funguje vo vyváženom prírodnom biotope. Ekozáhrada bude zdrojom zdravých potravín, duchovným útočišťom, cieľom obdivu jej prirodzenej krásy a harmónie, miestom relaxu.

Súčasťou našej farmy bude i hospodárska časť s prirodzeným chovom zvierat, ktoré nám budú poskytovať svoje živočíšne produkty v tej najzdravšej forme. S prihliadnutím na ich druhové potreby poskytneme zvieratám okrem zdravých a prirodzených životných podmienok, ako je slniečko, čerstvý vzduch, zdravé a prírodné krmivo, voľný pohyb aj kontakt s prirodzeným prostredím formou chovu na pastvinách.     

V ideálnom obraze farmy sa nachádza aj výdatný prírodný vodný zdroj s možnosťou tvorby mokradí vo vhodných častiach pozemku a založenia jazierka určeným na biochov rýb.  Duchovným princípom nášho farmárčenia by mal byť permakultúrny design (trvale udržateľný rozvoj hospodárenia bez produkcie odpadu.

Poľnohospodárstvo na Ranči Emanuel sa od iných nebude líšiť iba tým, že je súčasťou domu na pol ceste a bude slúžiť pre rozvoj zručnosti i celej osobnosti klienta ale i tým že polia, potoky, stromy i kopce, ktoré nás budú  obklopovať, chceme starostlivo chrániť a zveľaďovať, aby sme vytvorili krásne životne prostredie, ktoré bude všetkým pre krásu a úžitok. Chceme čo najviac splinúť s okolím a čo najmenej narušiť životné prostredie. Chceme zlepšovať a zachovávať vidiecku krajinu, vrátane tvorby či  udržiavania:

 • živých plotov,
 • lúk,
 • pôvodnej flóry a fauny,
 • prírodných vodných tokov.

Chceme aby rozmanitosť druhov v  rastlinnej a živočíšnej výrobe, ako aj rozličnosť užívaných pôd, vytvorilo mnoho zaujímavých,  a pestrých plôch Ranča Emanuel.