O nás
Sme občianske združenie s názvom Ranč Emanuel, ktoré oficiálne vzniklo 17.12.2008 riadnou registráciou na Ministerstve vnútra SR, za účelom poskytovania pomoci mladým ľuďom, ktorí sa dostali do problémovej situácie v súvislosti so svojim sociálnym statusom.
Naša organizácia pracuje na kresťanských princípoch a jej základom je otvorenosť pre všetkých a to bez rozdielu veku, rasy, národnosti, náboženského vyznania, politickej príslušnosti, alebo vzdelania.
K vytvoreniu občianskeho združenia ako takého, predchádzala túžba pomáhať sociálne znevýchodneným mladým ľuďom (t.j sirotam, polosirotam, mladým ľuďom z rozvrátených a dysfunkčných rodín, zo sociálne znevýhodnených rodín, týraným mladým ľuďom, deťom po ukončeni ústavnej starostlivost a pod.) Samozrejme bolo to obdobie úvah, debát, porád a rôznych sedení, ktorých nosnou témou rozhovoru bolo, ako najlepšie pomocť týmto znevýhodneným skupinám. Nechceme ostať ľahostajni k potrebám tým, ktori si sami pomôcť nemôžu. Základným prameňom práva, z ktorého predovšetkým vychádza povinnosť pomáhať ohrozeným skupinám obyvateľstva (v našom prípade ide o sociálne znevýhodnenú mládež), Slovenskej republiky, ktorá vychádza z Listiny základných ľudských práv a slobôd. V článku 39 ods. 2 ustanovuje, že „každý, kto je v hmotnej núdzi, má právo na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných podmienok. (Ústava SR, Z. č. 460/1992 Zb., čl. 39, ods. 2)
Túžba pomáhať tým najbiednejším nás vedie k vytvoreniu a následnej realizácii tohto projektu Ranč EMANUEL. Týmto projektom chceme reagovať na potreby cieľových skupín a tiež uskutočniť to, čo sme si predsavzali ako občianske združenie Ranč EMANUEL - poskytovať pomocnú ruku tým, ktori si sami pomôcť nemôžu, tým ktorých bieda mnohokrát pritlačila na samotne dno. Ak si cieľové skupiny nepodchytime my a nepomôžeme im včas, podchytí si ich ulica a môžu skončiť ako závisli bez zmyslu života a už si domyslíme čo všetko sa im môže stať bez pomoci.

Ako sa zapojiť do života farnosti?

Máte viacero možností
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consect
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consect
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consect
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consect
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consect
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consect