Blogs

« Back

Projekt Ranč Emanuel

Projekt Ranc Emanuel Náš sen, ku ktorému sa snažíme deň za dňom priblížiť, má podobu sebestačného života na Ranči Emanuel. Zhmotnenie nášho sna predstavuje dom na pol ceste, ktorý sa bude nachádzať na rodinnej farme (Ranč Emanuel) spolu s dielňami a priestorom pre šport, vzdelanie... . V domove na pol ceste chceme poskytovať sociálne služby podľa Zákona č. 448/2008 Z.z. na určitý čas fyzickej osobe, mladým ľuďom ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.

Ranč Emanuel – ide o integrovaný systém školy, práce, voľného času a viery, obrovský živý priestor, centrum prospešných, zábavných aj kultúrnych a formačných aktivít. Fyzické prostredie, usporiadanie priestoru, organizácia času, rodinná atmosféra, vzdelanie, priestor na šport a sebarealizáciu... . Bude dávať do súladu estetické a duchovné hodnoty, podporovať aspiráciu a pocity, rozvíjať komunikačný náboj s množstvom vybrácií, čím si získame myseľ i srdce mladého človeka a tak prispeje k harmonickému a všestrannému rozvoju osobnosti. Tento Ranč Emanuel chceme postaviť z ekologických materiálov, ktorý bude využívať alternatívne zdroje energie.

Na Ranči Emanuel chceme vytvoriť a preferovať rodinné prostredie. Rodinnosť, ktorá pomôže vytvoriť prostredie spoločné prežívaného života a záujmov, spontánosti a veselosti. Skutočné rodinné prostredie v ktorom naší mladí budú nachádzať odpovede na základne potreby súvisiace s rozvojom ich osobnosti - na potrebu istoty, dvôvery, aktívnej socializácie, stability a rovnováhy, iniciatívnosti a autonómie, na potrebu identifikovať sa so vzormi. Ako v každej rodine, aj tu popri pravidlách, zvykoch a tradíciach výrazne bude pôsobiť ľudskosť, radosť z prežívania skúsenosti, dvôvera, tolerancia prechodných a priležitostných skutočnosti.

Mladí ľudia zo sociálne slabých skupín potrebujú sprevádzanie, potrebujú vychovávateľa. Ak vychovávaný na ceste k dospelosti, k osamostatňovaniu sa nemá po svojom boku vychovávateľa cíti, že je vystavený všetkým nepriaznivým vplyvom ,, počasia" a niet nikoho kto by ho ochránil, sprevádzal. Nemá istotu, že spoločne smeruje k zrelosti a tak prepadne strachu.

Chceme, aby Ranč Emanuel fungoval ako integrálne, vychovné prostredie pre cieľovú skupinu. Vychovávatelia sa budú zaujímať o mladého človeka po celý deň, vnímať ako celok a ponúknu mu možnosť harmonický rozvinúť svoje vlastnosti aj záujmy. Chceme, aby Ranč Emanuel bol akési nadriadené prostredie pre mladých ľudí vytvorené pre rozvoj celej ich osobnosti. Jeho cieľom bude nielen predchádzať rôznym formám utláčania mladých v dôsledku hmotnej či mravnej chudoby, ale aj presadzovať autentickú emancipáciu tých najbiednejčích a opustených a prostredníctvom práce a v zdelania ich pripraviť na návrat do spoločnosti.Ranč Emanuel sa stane pre sociálne slabých mladých ľudí školou, ihriskom, domovom, dielňou, rodinou, teda koplexným systémom výchovy.

Previous